BIAŁA LISTA

Bezpieczeństwo danych Przejście do listy 

Biała lista podatników VAT

W dniu 1 września 2019r. Szef KAS udostępni nowy wykaz podatników VAT.

Nowelizacja ustawy VAT art. 96B, z dnia 12 kwietnia 2019r. skutkuje udostępnieniem podatnikom wykazu podatników VAT. W wyniku noweli wprowadza się połączenie funkcjonujących dotychczas rejestrów podatników VAT tj. podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT oraz podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Nowy wykaz zostanie ponadto rozszerzony o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, czyli o dane dotyczące statusu podatników czynnych  zwolnionych z VAT.

Lista zawierać będzie pełne dane o podatnikach VAT. Dodatkowo lista zostanie rozszerzona o numery rachunków bankowych wskazanych przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według numeru NIP, fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Rejestr będzie aktualizowany raz na dobę w dni robocze. Podatnicy będą otrzymywać informacje o dacie i godzinie, w której dokonali sprawdzenia podmiotu.

Dostęp do systemu jest możliwy także za pośrednictwem CEiIDG Uzyskanie informacji będzie możliwe na wybrany dzień – do 5 lat poprzedzających rok sprawdzenia.

Sankcje od 1 stycznia 2020r.

W przypadku płatności w kwocie równej lub wyższej niż 15.000,00 zł, realizowanej między przedsiębiorcami a dokonanej na inne konto bankowe niż wskazane w wykazie, nie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa omawianego rachunku – lub została dokonana na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie.

Dodatkową sankcją będzie (odpowiedzialność solidarna), objęcie nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części podatku VAT przypadającej na taką transakcję.

Sankcji za dokonanie płatności na inne konto niż wskazane w wykazie można uniknąć pod warunkiem, zawiadomienie w terminie 3 dni od zlecenia przelewu Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny, niż zawarty w wykazie.

UWAGA:

Wszyscy przedsiębiorcy będą zobligowani do założenia rachunku bankowego.

Przed dokonaniem płatności każdorazowo trzeba będzie sprawdzić czy dany rachunek jest ujęty w wykazie VAT.

Brak aktualizacji informacji o numerze rachunku bankowego może spowodować brak płatności, gdyż dokonanie takiej płatności skutkuje niezaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków.

Dotyczy to również małych kwot, gdzie łączna wartość tych płatności przekroczy 15.000,00 zł.

Prosimy o indywidualne rozpatrywanie stałej współpracy w przypadku tzw usług ciągłych, których w roku wartość może być równa lub przekroczy 15.000,00 zł. One także powinny być objęte w/w wymogiem. Tak wynika z ostatniej interpretacji Ministra Finansów.  Nie dotyczy usług w przypadku , których każde zamówienie jest odrębną transakcją.  

 

 

Znajdź nas

© 2017 Unicoll. Wszelkie prawa zastrzeżone.