ODROCZENIE PŁATNOŚCI PODATKU

Przedsiębiorca, który obawia się niedotrzymania terminu podatkowego w zapłacie podatku, może starać się o ulgę w tym zakresie. Zgodnie z Ordynacją podatkową, jedną z możliwości jest odroczenie terminu zapłaty zobowiązania podatkowego. Jak starać się o taką pomoc?

Zobowiązanie podatkowe a zaległość – uwaga na terminy

Starania o uzyskanie ulgi w postaci odroczenia zobowiązania podatkowego należy zacząć jeszcze przed upływem terminu podatkowego. Jest to związane z faktem, że podatnik nie jest jeszcze dłużnikiem budżetu państwa – nie ma zatem zaległości podatkowej, i co za tym idzie – związanych z nią odsetek.

Jeśli uda się uzyskać odroczenie terminu podatkowego, odsetki nadal nie będą naliczane – pod warunkiem, że podatek zostanie opłacony w nowym, wyznaczonym przez urząd skarbowy terminie.

Warto to wiedzieć, ponieważ w razie niedopełnienia obowiązku zobowiązanie stanie się zaległością, liczoną od pierwotnego terminu płatności.

Odroczenie terminu tylko na wniosek

Generalnie wniosek o odroczenie terminu płatności podatku składa się w urzędzie skarbowym.

Wzór:  TER-Z

We właściwie wypełnionym wniosku powinny znaleźć się:

  • Dane składającego wniosek (przedsiębiorcy),

  • Dane adresata 

  • Cel – tu: odroczenie terminu zapłaty podatku,

  • Uzasadnienie.

Uzasadnienie to bardzo istotna część – zgodnie z przepisami, ulga taka jak odroczenie terminu płatności podatku może być podyktowana wyłącznie ważnym interesem podatnika albo interesem publicznym.

Ordynacja podatkowa nie wyjaśnia natomiast pojęć ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Orzecznictwo w tym zakresie ukształtowało pewien kierunek.

Ważny interes podatnika dotyczy indywidualnie danej osoby/podmiotu i związany jest z jej prawidłowym funkcjonowaniem. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji losowych i nadzwyczajnych, które nie pozwalają na uregulowanie zaległości podatkowych. Uważa się za takie również np. klęskę żywiołową, pobyt w szpitalu, załamania rynku, utratę możliwości zarobkowania, konieczność utrzymania lub tworzenia nowych miejsc pracy etc. Co ważne, uzasadnienie powinno zostać poparte dowodami – dowolną dokumentacją, zaświadczeniami i tym podobnymi dokumentami.

 

Wniosek przekazujemy do urzędu skarbowego podpisany i uzupełniony o dowody w formie załączników do wniosku. Wniosek może być papierowy – składamy go wtedy osobiście z potwierdzeniem odebrania przez urzędnika lub wysyłając listem poleconym. Obecnie można również skorzystać z formy elektronicznej i złożyć wniosek o odroczenie podatku przez ePUAP.

Odroczenie terminu płatności podatku– czas oczekiwania

Generalnie odpowiedź na złożony wniosek powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki – zatem jak najszybciej. Przedsiębiorca nie powinien jednak czekać dłużej niż miesiąc lub – w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od złożenia wniosku.

Dodatkowe opłaty
Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej powoduje konieczność poniesienia dodatkowej opłaty prolongacyjnej. Wynosi ona 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Ordynacja podatkowa wskazuje, że nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji do złożonego wniosku były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Dlaczego warto złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej?
Za niepłacenie podatków oprócz odsetek podatkowych przedsiębiorcy może grozić kara grzywny. Nieopłacanie w terminie może zostać bowiem uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w zależności od kwoty tej zaległości (wykroczenie występuje, gdy zaległość nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Link do obliczenia opłaty prolongacyjnej poniżej

Kalkulator