TARCZA 2.0

Zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.

 

Na wniosek płatnika składek zatrudniającego  od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zwolnienie  przysługuje płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie działalności:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników młodocianych.

 

 Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa  nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W  brzmieniu nadanym nowelą ustawy, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone.

 

W przypadku opłacenia składek za miesiąc marzec, należy złoży wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj  2020 w wysokości 50%, a powstała nadpłata zostanie zaliczona na kolejny okres rozliczeniowy.

 

Wniosek , można złożyć poprzez E-PUAP