NIP NA PARAGONACH OD 01.01.2020

PARAGONY OD 01.01.2020

W przypadku zakupów od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż dla podatnika VAT, która uprzednio była zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, będzie uzależniona od zamieszczenia na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy co oznacza, że nabywając towar lub usługę na cele prowadzonej działalności gospodarczej, w świetle obowiązujących obecnie przepisów, musimy pobrać paragon i w późniejszym terminie zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury na podstawie posiadanego paragonu, który podlega zwrotowi sprzedawcy.

Od 1 stycznia 2020 r. chcąc w przyszłości otrzymać fakturę, musimy podać przy wystawianiu paragonu numer NIP nabywcy. Oczywiście w takiej sytuacji najprościej jest poprosić o fakturę bezpośrednio przy zakupie. Jeżeli dokonujemy w jednym podmiocie w trakcie jednego miesiąca kilku zakupów, wówczas każdorazowo odbieramy paragon z NIP i po zakończeniu miesiąca występujemy z żądaniem wystawienia faktury zbiorczej.

UWAGA:
Podawanie numeru NIP nabywcy dotyczy tylko podatników podatku VAT, co oznacza że, jeżeli dokona np. w aptece zakupu leków osoba fizyczna, otrzyma paragon bez NIP (bo go nie poda, a być może go nie posiada) i następnie zwróci się z prośbą o fakturę, mamy obowiązek wydania faktury w terminie do 3 miesięcy od zakupu, która podobnie jak paragon nie będzie zawierać numeru NIP (paragon zabieramy i dopinamy do kopii faktury, jak dotychczas).

Jeżeli kupujący posiadający paragon fiskalny bez NIP poprosi o fakturę na firmę, fundację lub itp. musimy odmówić wystawienia takiej faktury powołując się na art. 106 b ust.5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).

Jeżeli kupujący podał nam dokonując zakupu numer NIP i znajduje się on na paragonie fiskalnym, mamy obowiązek na jego żądanie wystawienia faktury zawierającej numer NIP podatnika, termin wystawienia takiej faktury określa art.106 i ustawy o VAT jako nie późniejszy niż 15 dzień następnego miesiąca. Wystawienie faktury do paragonu bez NIP zagrożone jest sankcją, która na mocy art. 106 b ust. 6 ustawy o VAT wynosi 100% podatku VAT wykazanego na tej fakturze. Sankcja w takiej samej wysokości nałożona będzie też na nabywcę, który ujmie taką fakturę w ewidencji VAT.

UWAGA:
W przypadku, gdy sprzedawca dokonuje ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej nie posiadającej możliwości wpisania numeru NIP odbiorcy - nie ma on obowiązku wymiany kasy, ale fakturę z numerem NIP może wystawić tylko i wyłącznie w momencie sprzedaży, bez uprzedniego wystawienia paragonu fiskalnego.

FAKTURY UPROSZCZONE

Przypominamy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (lub 100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę.

Zgodnie z art. 106e ust.5 pkt. 3 ustawy o VAT, fakturę uproszczoną może wystawiać każdy podatnik, bez względu na jego status rejestracji w podatku VAT, jeśli jego sprzedaż mieści się w ustawowych widełkach i nie podlega wyjątkom. Oznacza to, że jeśli spełniasz pozostałe warunki, to nieważne czy jesteś czynnym czy biernym podatnikiem podatku VAT, faktura uproszczona może być dla Ciebie. Najważniejszy warunek to taki, aby wartość sprzedaży ogółem nie przekroczyła 450 zł brutto bądź 100 euro brutto..
Faktury uproszczonej nie możesz wystawić, nawet jeśli łapiesz się na kwotowe widełki dozwolonej sprzedaży, jeśli dokonujesz:

sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju,

sprzedaży, dla której na fakturze nie umieszczasz nr NIP nabywcy, tzn. jeśli Twoim kontrahentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska, dla których to transakcji osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towarów lub usług.

Termin wystawienia faktury uproszczonej jest taki sam jak zwykłej faktury VAT, tj. najpóźniej do 15. dnia miesiąca po miesiącu zakończenia dostawy czy usługi i nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy czy wykonaniem usługi.

Faktura uproszczona powinna zawierać:

datę wystawienia faktury i datę sprzedaży, kolejny numer faktury, dane sprzedawcy oraz nabywcy, w tym numery NIP, nazwę towaru - kwotę ewentualnego rabatu, kwotę ewentualnego rabatu, kwotę ewentualnego rabatu,lub usługi, kwotę należności ogółem.