NOWY „JPK” OD 01-10-2020 roku

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji są zastępowane przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny

JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

UWAGA

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1 lipca 2020 r.

UWAGA

Za okresy od dnia 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie

 JPK_V7K – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.

Prosimy o skontaktowanie się z firmami zaopatrującymi Państwa co do programów fakturujących, w celu aktualizacji dostosowującej do nowych wymogów.

Poniżej kody obowiązujące od 01 października 2020 roku.

KODY LICZBOWE: dot. towarów i usług

 • GTU_01 – Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

 • GTU_02 – Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. (paliwa)

 • GTU_03 – Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

 • GTU_04 – Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

 • GTU_05 – Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o vat, (sprzedaż odpadów)

 • GTU_06 – Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy – ZAŁĄCZNIK nr 15 

 • GTU_07 – Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

 • GTU_08 – Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o vat oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o vat

 • GTU_09 – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). –  PRAWO FARMACEUTYCZNE – ZAŁĄCZNIK

 • GTU_10 – Dostawa budynków, budowli i gruntów.

 • GTU_11 – Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

 • GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

 • GTU_13 – Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

UWAGA

Gdyby ktoś na fakturze sprzedawał np. paliwo, alkohol i wyroby tytoniowe to muszą wystąpić trzy kody GTU 01,02 i 04. My musimy te kody wpisywać do rejestrów sprzedaży.

W związku z tym aby poprawnie wypełniać JPK (za błędy w nim grozi 500 zł kary za każdy błąd) prosimy o wprowadzenie stosownych adnotacji na Państwa fakturach. jeśli występują one w Państwa profilu działalności

Ponadto wprowadza się też kody literowe, z których na szczęście większość Państwa nie dotyczy, ale bardzo ważny jest kod TP. Musi się on znaleźć na fakturze jeśli sprzedaż realizowana jest na rzecz podmiotu powiązanego. Definicja tego podmiotu i opis wszystkich kodów znajduje się w załączniku. Jednak jest to sprzedaż na fakturę firm należących do Państwa krewnych do II – go stopnia pokrewieństwa (pełna definicja w załączniku). Bez Państwa adnotacji nie będziemy tego wiedzieć.

KODY LITEROWE:

 • SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.  Art. 23. pod. tow. i usł. – Ustawa o podatku od towarów i usług – ZAŁĄCZNIK

 • EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

 • TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.  – POWIĄZANIE – ZAŁĄCZNIK      –   ZAŁĄCZNIK POKREWIEŃSTWA

 • TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

 • TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

 • MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.

 • MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

 • I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

 • I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

 • B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

 • B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

 • B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

 • MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy –   ZAŁĄCZNIK nr 15

UWAGA
Oznaczenie FP – „Faktura do paragonu”  – w dodanym art. 109 ust. 3d ustawy dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, – są one ujmowane w JPK dla celów informacyjnych 

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej: „ustawą”, mające na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych w tym podatku, poprzez połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

ZAŁĄCZNIK GOV