OBOWIĄŻKOWY TERMINAL PŁATNICZY OD 01-01-2022 i SPRZĘŻENIE Z KASĄ ON-LINE OD 01-07-2022

 

Zmiany w Polskim Ładzie dotyczą m.in. kas rejestrujących oraz terminali płatniczych.

Wprowadzano dwa obowiązki:

  • zapewnienie klientom możliwości zapłaty w sposób bezgotówkowy (terminal),
  • oraz połączenie kasy rejestrującej i terminalu.

Obowiązkowe posiadanie terminala od 1 stycznia 2022 r. Regulacje Polskiego Ładu nakazują, przedsiębiorcy zapewnienie możliwość dokonywania zapłaty ze strony nabywcy w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego.

Wskazano w ten sposób na zapewnienie klientom transakcji bezgotówkowych. Nowy obowiązek dotyczy tylko podatników, którzy stosują kasy rejestrujące: przedsiębiorca posiadający kasę rejestrującą jest zobowiązany do posiadania obok tej kasy terminala płatniczego lub  musi zapewnić konsumentom inną możliwość zapłaty bezgotówkowej.

Połączenie terminalu z kasą od 1 lipca 2022 r. to drugi obowiązek. Chodzi tutaj o zapewnienie współpracy kasy rejestrującej (on-line) z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia się możliwość przyjmowania płatności. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy zapewniają możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego, oraz prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziano karę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Powyższa sankcja jest za niepodłączenie kasy on-line i terminalu. Nie jest to kara za brak terminalu. UWAGA: Obowiązek połączenia z terminalem nie dotyczy tzw. kas starego typu – z elektronicznym zapisem kopii.

Nowa ulga w podatku dochodowym na terminale płatnicze

Od 2022 r. istnieje możliwość skorzystania z nowej ulgi dla płatników podatku CIT i PIT, ponoszących wydatki na nabycie terminala płatniczego lub związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu.

Ulga jest kierowana do przedsiębiorców. W PIT i będzie przysługiwać osobom opodatkowanym według skali podatkowej, objętym podatkiem liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i będzie odliczana tylko od dochodów (przychodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnicy CIT odliczą ją od podstawy opodatkowania, o ile uzyskają dochody z innych źródeł niż zyski kapitałowe.

Skorzystają z niej także podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej w ramach spółki niebędącej podatnikiem CIT.

Limit kwotowy i czasowy

Ulga została ograniczona kwotowo i czasowo.

Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć w roku podatkowym:

  • 2500 zł– w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,

  • 1000 zł– u pozostałych podatników (czyli mających obowiązek stosowania kas fiskalnych).

Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego lub związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu (w tym m.in. opłaty z tytułu najmu terminali oraz opłaty zdefiniowane w ustawie z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych; tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 794). Terminal płatniczy został zdefiniowany jako urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy o usługach płatniczych.

Odliczeniu podlegać będą wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następnym. Jeżeli pierwsze takie wydatki zostały poniesie w 2022 r., to prawo do ulgi nabędzie się za lata 2022 i 2023 (odliczymy wydatki poniesione odpowiednio w tych latach).

 

UWAGA: Czekamy na interpretację przepisów czy obowiązkowy jest zakup terminala płatniczego od 01/01/2022

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych: elektroniczny instrument płatniczy – to każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego. 

Tak więc przedsiębiorcy, którzy nie mają terminala płatniczego, nadal nie będą musieli go mieć. Instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych jest „zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego”. Zleceniem płatniczym jest polecenie wykonania transakcji płatniczej, czyli wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych.

Ustawodawca zobowiązuje przedsiębiorcę, aby umożliwił konsumentowi dokonanie zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, ale nie ma mowy o tym, by musiał dostarczyć konsumentowi ten instrument płatniczy. Instrumentem takim, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, jest bowiem np. laptop lub smartfon, z którego konsument dokona płatności za pomocą aplikacji bankowej. Wynika z tego, że przedsiębiorca spełni obowiązek wynikający z art. 19a ust. 1 prawa przedsiębiorców, jeśli umożliwi konsumentowi zapłatę za towar lub usługę przez zwykłe polecenie zapłaty, czyli przelew bankowy, za pomocą prywatnego komputera lub telefonu klienta.
Przedsiębiorca nie musi przy tym zapewnić klientowi urządzenia, za pomocą którego ma on dokonać płatności. Wystarczy tylko, że umożliwi mu taką formę zapłaty. Jeżeli więc przedsiębiorca umożliwi to, aby jego konto firmowe realizowało usługi np:  blik, to spełni obowiązek, o którym mowa w art. 19a ust. 1 prawa przedsiębiorców, gdyż zapewni możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Powołując się na opracowanie: UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Prawa i Administracji Instytut Nauk Prawno- Administracyjnych mgr Michał Grabowski Instrumenty płatnicze w  prawie polskim Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz – Waltz w rozdziale II pkt. 2 2 : 

Przykładem ustalenia desygnatów pojęcia elektronicznych instrumentów płatniczych jest podział zawarty w przytaczanym już studium implementacji zalecenia164. Zgodnie z tym podziałem, podającym również definicje poszczególnych elektronicznych instrumentów płatniczych, do tych instrumentów należą:
— karta debetowa (debit card): instrument płatniczy umożliwiający płatność za pomocą zwykłego obciążenia rachunku online;
— karta z odroczonym terminem płatności (deferred debit card): instrument płatniczy który umożliwia dokonanie płatności poprzez odroczone obciążenie rachunku, czyli rachunek jest obciążany po upływie określonego czasu wskazanego w umowie między stronami;
— karta kredytowa (credit card): instrument płatniczy który umożliwia dokonywanie zakupów na podstawie kredytu. Umożliwia posiadaczowi dokonywanie zakupów u każdego sprzedawcy przyjmujący zapłatę kartą oraz zwrot całości zapłaconej kwoty wydawcy karty w czasie i przez określony czas wskazany w umowie;
— “company card”: instrument płatniczy który umożliwia klientowi zakup określonych produktów (jak np. paliwo) lub dokonywanie zakupów w określonych miejscach (takich jak supermarkety należące do tej samej grupy). Ten instrument działa co do zasady w systemie odroczonych płatności (deffered debit scheme);
—- bankowość telefoniczna (phone banking): usługa która umożliwia klientowi użycie telefonu w celu przeprowadzenia rozmaitych operacji bankowych. 164 Study on the implementation of Recommendation 97/489 concerning transactions carried out by electronic payment instruments and in particular the relationship between holder and issuer, Call for Tender XV/99/01/C, Final Report, 17 April 2001 (Study 97/489), str. 22 i n. 91 Obejmuje ona możliwość dokonywania płatności poprzez dokonywanie polecenia przelewu z rachunku bankowego.
— bankowość domowa (home banking): usługa, która umożliwia klientowi dokonywanie różnych operacji bankowych (włączając płatności w drodze polecenia przelewu) używając komputera domowego połączonego z bankiem „point to point” używając łącza telefonicznego bez pośrednictwa sieci internetowej;
— bankowość internetowa (Internet banking): usługa która umożliwia klientowi dokonywanie różnorakich operacji bankowych (włączając płatności w drodze polecenia przelewu) przy użyciu komputera za pośrednictwem sieci internetowej.
— instrument pieniądza elektronicznego (electronic money instrument): instrument płatniczy ponownego ładowania (reloadable payment instrument) który umożliwia przechowywanie wartości pieniężnych i z którego jest pobierana określona kwota w każdym przypadku dokonywania płatności. Funkcja ponownego ładowania umożliwia ponowne ładowanie instrumentu nowymi jednostkami pieniężnymi w dowolnym czasie;
— token elektroniczny (electronic token): wartość pieniężna przechowywana w pamięci komputera, która umożliwia dokonywanie płatności w środowisku cyfrowym, takim jak Interne