KASY FISKALNE – ONLINE

Kasy fiskalne online

Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących na kasy online dla wskazanych w ustawie grup podatników:

01.1.2020r. – świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, a także sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

01.07.2020r. – świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

01.01.2021r. – świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Poza podatnikami objętymi obowiązkową wymianą kas – zgodnie ze wskazanymi wyżej terminami – podatnicy będą mogli nadal używać do prowadzenia ewidencji kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej – w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.

Terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.,
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Ulga na zakup kas

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas z elektronicznym bądź papierowym zapisem kopii, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

mogą skorzystać z odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 % wartości ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem, że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, od 1 maja 2019r. ulga na zakup kas nie przysługuje podatnikom rozpoczynającym prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu innych niż kasy online rodzajów kas rejestrujących, tj. kas „starego typu”.

Zwrot ulgi na zakup kas

Podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, jeśli zakończą działalność w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży lub nie poddadzą kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, a także w innych określonych w rozporządzeniu przypadkach.

Zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy online do naczelnika US

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podatnik nie ma obowiązku zgłaszania kasy online do naczelnika urzędu skarbowego, celem otrzymania numeru ewidencyjnego – zgłoszenie to zostanie dokonane w trakcie zgłoszenia faktu fiskalizacji.

Pozostałe zmiany wprowadzone nowymi przepisami:

  • dopuszczono możliwość stosowania do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących online używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  • ustalono karę w wysokości 300 zł za nie poddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu
  • określono zasady używania kas online w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas.