Obowiązkowy split payment od listopada 2019

SPLIT PAYMENT – Podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. (MPP)

Od 01 listopada 2019r. Ministerstwo Finansów wprowadza do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi powstaje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki.

Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie obecnie obowiązującego odwrotnego obciążenia, oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności.

Obligatoryjnym stosowaniem MPP są objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, jest równa lub przekracza 15.000 zł. Transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. W zakresie takich transakcji nabywca będzie mógł zastosować MPP na zasadzie dobrowolności.

Przyjęta wartość 15.000 zł jest zbieżna z limitem transakcji wskazanym w art. 19 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. Z 2018 r. poz. 646 ze zm.), czyli limitem, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy są obowiązani do dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem rachunku bankowego.

MPP – obowiązkowy zapis na fakturach

Na fakturach dokumentujących czynności zawarte w załączniku nr 15 do ustawy należy zamieścić dodatkowy zapis: „mechanizm podzielonej płatności„. Obowiązek zamieszczenia przedmiotowej informacji dotyczy wyłącznie faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, jest równa lub przekracza wartość 15.000 zł i obejmujących towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.

 

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

 1. obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
 2. wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
 3. co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
 4. sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami

Mechanizmu podzielonej płatności nie możesz stosować, jeśli:

 1. jesteś konsumentem (nie prowadzisz działalności gospodarczej),
 2. jesteś przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT
 3. (np. od podatników zwolnionych z VAT),
 4. rozliczasz się gotówką lub za pomocą karty.

 

Sankcje w VAT za niestosowanie się do MPP

Dodaje się zapis do ustawy nakładający na wystawcę faktury sankcję w wysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, musi zostać zapłacona z zastosowaniem MPP.

Sprzedawca (wystawca faktury, będzie mógł uniknąć ww. sankcji pod warunkiem, że w inny sposób poinformuje nabywcę, iż wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, i przekaże informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności.

Ponadto dodano zapis, w wyniku którego wprowadza się sankcję dla nabywcy w wysokości 30% kwoty podatku VAT wskazanego na fakturze, który  mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności, ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Nowe możliwości regulowania płatności w systemie split payment.

Zmiana przepisów ustawy o VAT zakłada możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę, tzw. zbiorczej płatności, oraz stosowania mechanizmu płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury, przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT nie tylko na zapłatę zobowiązania w podatku VAT, ale również na zapłatę podatku dochodowego CIT i PIT , podatku akcyzowego, należności celnych i składek ZUS, czy odsetek za zwłokę.

 

Konsekwencją rozszerzenia możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT na inne niż VAT należności jest rozszerzenie egzekucji z rachunku VAT również na te i inne należności.

UWAGA:

W przypadku uregulowania należności za więcej niż jedną fakturę komunikat przelewu w MPP powinien obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę oraz kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w otrzymanych fakturach. Okres, za który podatnik będzie mógł dokonywać takiej zbiorczej płatności w systemie split payment, nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. Wówczas jako numer faktury wskazuje się okres, za który dokonywana jest płatność.

/dla księgowości będzie trzeba tworzyć zestawienie płaconych faktur/.

W przypadku zapłaty zaliczek w komunikacie przelewu podatnik w miejsce numeru faktury będzie wpisywał „zaliczka”

Od 1 listopada br. mechanizmem podzielonej płatności objęte będą także transakcje, których przedmiotem są:

 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych

 • węgiel i produkty węglowe

 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne

Jak przygotować się do tych zmian

 • dokładnie zweryfikować treść załącznika nr.15 i odnieść go do dokonywanych zakupów/podzielona płatność/
 • zaktualizować rachunki bankowe kontrahentów w zakresie ich zgodności z wykazem podatników VAT.
 • jeżeli do tej pory nie zostało to zapisane w porozumieniach ze stałymi kontrahentami to warto wskazać w nich numer rachunku, na który będą dokonywane płatności z jednoczesnym zobowiązaniem, by został on zgłoszony do urzędu skarbowego.
 • aktualizacja oprogramowania i procedur,
 • zapoznanie osób wystawiających faktury o planowanym obowiązku umieszczania na fakturze sprzedaży informacji o obligatoryjnej podzielonej płatności pod groźbą 30% sankcji podatkowej dla wystawcy, który uchybił się takiej powinności.
 •  dla uproszczenia i usprawnienia procesu weryfikacji rachunków bankowych proponujemy sprawdzanie ich z wykazem KAS przy każdej zapłacie, nie tylko przy tych, których wartość przekracza 15 tys. zł.

UWAGA ZAŁĄCZNIK – DO SPLIT PAYMENT

Bezpieczeństwo danych