ZWOLNIENIA Z ZUS W RAMACH TARCZY 6.0

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 roku

O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

49.32.Z działalność taksówek osobowych

49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski

56.10.A restauracje

56.10.B ruchome placówki gastronomiczne

56.21.z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrzych

56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.

59.12.z działalność produkcyjna zwoązana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.z  działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.z  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A  działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Organizacja targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z działalność szpitali

86.90.A działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D działalność paramedyczna

90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z wspomaganie przedstawień

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z działalność obiektów sportowych

93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z pozostała działalność sportowa

93.21.Z działalność wesołych miasteczek

93.29.A działalność pokojów zagadek

93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa

96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Warunki do zwolnienia z ZUS

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. pod określonymi warunkami:

– prowadzenie na dzień 30 września 2020r. jednego z w/w rodzajów działalności,

– zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,

– wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. O zwrot składek trzeba będzie złożyć wniosek. W przypadku braku wniosku zostaną zaliczone na kolejny okres rozliczeniowy.

Wniosek o zwolnienie ze składek za listopad 2020 można składać od dnia 30.12.2020 do 31.01.2021 na druku – RDZ-B

WYSZUKIWARKA PKD