E-DORĘCZENIA

E-DORĘCZENIA

E-Doręczenia bowiązkowe dołączenie do systemu

Czym są e-Doręczenia

Informacje o e-Doręczeniach

To elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.

Co wyróżnia e-Doręczenia

Elektroniczne, czyli szybkie i wygodne

W skrzynce do e-Doręczeń możesz wysyłać i odbierać dokumenty elektroniczne o dogodnej porze i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że masz internet. Nie musisz czekać na listonosza ani iść na pocztę. Urzędy będą komunikować się z Tobą przez doręczenia elektroniczne i zarządzać dokumentacją w formie cyfrowej.

Rejestrowane, czyli bezpieczne i pewne

Gdy wysyłasz dokumenty przez e-Doręczenia, trafiają one zawsze do właściwej osoby. Gdy je odbierasz, wiesz, kto je wysłał i masz pewność, że nikt się nie podszywa pod tę osobę czy instytucję. Przesłane dokumenty pozostają nienaruszone. Możesz również pobrać prawnie ważne dowody na to, kto i kiedy je wysłał i odebrał.

Powszechne, czyli dla każdego

e-Doręczenia są dla obywateli, firm i urzędów. Żeby z nich korzystać, trzeba założyć adres do e-Doręczeń. Dla osób, które nie mają jeszcze adresu do e-Doręczeń, jest usługa hybrydowa (łączona), czyli elektroniczno-papierowa. Urząd wysyła dokument elektroniczny, który trafia na pocztę. Tam jest automatycznie drukowany i wysyłany do adresata. Stopniowo wszystkie urzędy zaczną używać e-Doręczeń do komunikacji z obywatelami i firmami. Będą mogły połączyć z e-Doręczeniami swoje systemy elektronicznego zarządzania dokumentami.Dzięki standardowi technicznemu e-Doręczeń również inni zaufani dostawcy na rynku będą mogli uruchomić usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Kogo dotyczy obowiązek korzystania z e-Doręczeń

Obowiązek korzystania z e-Doręczeń będzie dotyczył wszystkich podmiotów publicznych oraz firm rejestrowanych w KRS i CEiDG.

Obowiązek ten będzie wprowadzany stopniowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych. Obowiązek taki wprowadza ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

PODMIOTY PUBLICZNE
Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy).Od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r.
Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy).

Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy).

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy).

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy).

Inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy).


Od 01.01.2025 r.
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy).


Od 01.10.2029 r.
Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy).

PODMIOTY NIEPUBLICZNE


Od 10.12.2023 r. – 

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:
adwokata,
radcy prawnego,
doradcy podatkowego,
doradcy restrukturyzacyjnego,
rzecznika patentowego,
notariusza.

Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 10 grudnia 2023 roku. (art. 9 ust. 1 pkt 1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt 5 ustawy).


Od 10.03.2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 roku (art. 151 ust. 1).


Od 01.01.2024 r.

Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po 31 grudnia 2023 roku (art. 152 ust. 1 ustawy).

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG do 31 stycznia 2023 roku, jeśli zmienią coś w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku (art. 152 ust. 2 ustawy).


Od 01.10.2026 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 grudnia 2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do dnia 30 września 2026 roku (art. 152 ust. 3 ustawy).
 


Jak założyć adres do e-Doręczeń

Wypełnij wniosek o:

  • założenie adresu do e-Doręczeń – już teraz wszyscy mogą wystąpić o adres do e-Doręczeń,

  • wpis lub aktualizację danych w rejestrach CEIDG lub KRS – termin został ogłoszony przez ministra do spraw informatyzacji.

Wraz z adresem zostanie założona skrzynka, z której można wysyłać i odbierać wiadomości z e-Doręczeń.

Jak przebiega proces zakładania adresu do e-Doręczeń?

Jak aktywuję skrzynkę do e-Doręczeń?

Osobistą: 

Firmową:

Gdy skrzynka będzie aktywna, otrzymasz e-maila, że możesz z niej korzystać.

Ważne! Gdy aktywujesz skrzynkę, będziesz otrzymywać korespondencję od podmiotów, które używają e-Doręczeń. Zapoznaj się z pouczeniem o skutkach prawnych.

 

Infolinia dotycząca e-Doręczeń dostępna jest pod nr. (0048) 22-250-01-45

Link do GOV.PL – pełen materiał    https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/czym-sa-e-doreczenia