Polski Ład to program rządowy, który zakłada m.in. wsparcie dla obywateli, przedsiębiorców, ulgi podatkowe, jak i korzystny wpływ na wynagrodzenia i emerytury.

Główne zmiany to:

 

Wyższa kwota wolna od podatku

Aktualnie kwota wolna od podatku maleje wraz ze wzrostem dochodu, wynosi od 0 zł do 1360 zł.

Zmiany wprowadzają ulgę w kwocie wolnej od podatku  dla pierwszego progu podatkowego do 5100 zł

Oznacza to, że podatnicy, którzy osiągną dochód nieprzewyższający 30000 zł nie zapłacą podatku dochodowego (30.000*17%=5100).

Wyższy próg skali podatkowej

Obecna stawka podatku 17% jest stosowana do dochodu nieprzekraczającego 85.528 zł.

W myśl nowych przepisów pierwszy próg podatkowy wzrasta do kwoty 120.000 zł.

 

Ulga dla klasy średniej

Z nowej ulgi skorzystają pracownicy, zatrudnieni w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jak również przedsiębiorcy rozliczający się w formie podatku progresywnego, którzy osiągają przychody od 68.412 zł do 133.692 zł.

Ulga polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty uzależnionej od wysokości przychodu.

Dzięki tej uldze reforma będzie neutralna dla dla podatników zatrudnianych na umowę o pracę z dochodem w przedziale od 6 do 11 tyś. zł miesięcznie

W kwocie ulgi nie będą uwzględniane przychody, dla których stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu.

 

PIT od sprzedaży auta po wykupie z leasingu

Aktualnie przedsiębiorcy, którzy w ramach działalność gospodarczej wykorzystywali auto w ramach leasingu operacyjnego mają prawo do wykupu tego auta do majątku prywatnego.

Skutkuje to możliwością sprzedaży auta jako składnik majątku prywatnego, czyli po upływanie 6 miesięcy od zakupu sprzedający nie zapłaci podatku dochodowego.

Nowy ład zmienia tę korzystną dla przedsiębiorców zasadę. Pojawił się przepis, zgodnie z którym zbycie rzeczy ruchomych wykorzystywanych w działalności gospodarczej na podstawie leasingu operacyjnego będzie skutkowało powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.

Przychód powstanie również w przypadku wycofania tych rzeczy z działalności, jeśli między dniem wycofania a sprzedażą nie upływanie 6 lat.

Oznacza to, że sprzedaż auta wykupionego z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego przez 6 lat od wykupu.

 

Limit płatności gotówkowych

Art. 19 Prawa przedsiębiorców zakłada, że każda transakcja, której stronami są przedsiębiorcy i jej wartość przekracza 15.000 zł musi być zrealizowana za pośrednictwem rachunku płatniczego. W ramach nowych przepisów limit ten zmalał do 8.000 zł. – Rząd próbuje przesunąć ten obowiązek o rok – czekamy 

 

Składka zdrowotna

Polski Ład wprowadził obowiązek opłacania przez przedsiębiorców składki zdrowotnej uzależnianej od wysokości dochodu i formy opodatkowania.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym kwota składki zdrowotne  wynosi 4,9% od dochodu, dla przedsiębiorców na skali podatkowej stanowi 9% od dochodu.

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem otrzymują trzy stawki składki zdrowotnej, zależnej od przychodów (w 2022 roku dla przychodów: do 60.000 składka wyniesie ok 405 zł; do 300.000 zł składka wyniesie około 540 zł, pow. 300.000 składka wyniesie około 972 zł). Co stanowi 60%, 100%, 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce za IV kwartał roku poprzedniego (orientacyjna kwota do obliczeń 6000 pln).

Polski Ład uniemożliwił odliczenia składki zdrowotnej od podatku

 

Nowe terminy rozliczania opłacania i  składek ZUS

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową , imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż:

  • do 5 dnia następnego miesiąca  – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
  • do 15 dnia następnego miesiąca  – dla podatników składek posiadających osobowość prawną
  • do 20 dnia następnego miesiąca  – dla pozostałych płatników składek

W związku z obliczaniem składki zdrowotnej na podstawie uzyskanego dochodu firmy (dot. działalności gospodarczych, spółek nie posiadających osobowości prawnej), korekta sprawozdań podatkowych w wyniku nie dostarczenia na czas dokumentów księgowych, niesie za sobą obowiązek dokonania korekty rozliczenia z ZUS dla celów obliczenia prawidłowej podstawy składki na  ubezpieczenie zdrowotne, za dany okres.

W Roku 2023 e-faktura stanie się obowiązkowa

Do końca przyszłego roku przedsiębiorcy będą mogli korzystać z trzech form fakturowania: klasycznie – papierowo, elektronicznie oraz po raz pierwszy za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF).  Od 1 stycznia 2023 r. e-fakturowanie poprzez KSeF ma być dla przedsiębiorców obligatoryjne. Ministerstwo Finansów deklaruje, że przedsiębiorcy korzystając z systemu KSeF będą mogli otrzymać zwrot VAT o 20 dni szybciej niż dotychczas, czyli w terminie 40 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, a nie jak dotychczas w terminie 60-dniowym. Kolejną z zalet ma być brak konieczności oznaczania faktur słowem „duplikat”. To dlatego, że e-fakturę już na zawsze przechowywać w swoich zasobach będzie fiskus. MF informuje również o braku konieczności umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

Konsument od 01.01.2022 roku, jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote polskie według średniego kursu walut obcych ogłaszanych przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. –Rząd próbuje przesunąć ten obowiązek o rok – czekamy